Peraco Oy

Vii­nien tuk­ku­myyn­ti ja maa­han­tuon­ti

Etsit­kö taval­li­ses­ta poik­kea­vaa?

Me Peracos­sa olem­me van­nou­tu­nei­ta lois­ta­vien vii­nien etsi­jöi­tä. Mei­tä ei kiin­nos­ta amma­til­li­ses­ti tutut ja tur­val­li­set alu­eet vaan pie­net ja tun­te­mat­to­mat sekä näi­den vii­nit.

Mei­dän tavoit­tee­nam­me on laa­jen­taa Suo­men vii­ni­tar­jon­taa ja ker­toa eri­lai­suu­den sano­maa. Vii­ni on enem­män kuin juo­ma ja haluam­me­kin tuo­da koko tari­nan vii­nin takaa kulut­ta­jil­le. Uskom­me, että etsi­mäl­lä mah­dol­li­sim­man luon­non­mu­kai­ses­ti tuo­tet­tu­ja vii­ne­jä pie­nil­tä, laa­tua koros­ta­vil­ta tuot­ta­jil­ta, löy­däm­me mais­tu­via eri­koi­suuk­sia.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan mei­dän maa­il­maan!