Tie­toa meis­tä

Peraco Oy on kah­den into­hi­moi­sen vii­ni­har­ras­ta­jan, Pekan Ja Ramin pit­kä­ai­sen unel­man täyt­ty­mys. Olem­me käyt­tä­neet pal­jon aikaa ja rahaa oma­toi­mi­seen vii­ni­har­ras­tuk­sen syven­tä­mi­seen vii­mei­sen 10 vuo­den aika­na, ja pik­ku­hil­jaa syn­tyi idea omas­ta yri­tyk­ses­tä. Tie­toa olem­me hank­ki­neet kir­jal­li­suu­des­ta sekä teke­mäl­lä lukui­sia oma­toi­mi­mat­ko­ja eri tuo­tan­toa­lueil­le.

Alkuun olim­me kiin­nos­tu­nei­ta vain alko­ho­li­mo­no­po­lim­me vali­koi­mis­ta. Emme tien­neet parem­mas­ta. Kaik­ki muut­tui vuon­na 2008 erääl­lä mat­kal­la Parii­siin. Tutus­tuim­me Rans­kan maa­seu­tu­mes­sui­hin, jos­sa oli maa­kun­nit­tain jae­tut osas­tot. Täl­lä reis­sul­la löy­tyi lukui­sia uusia aluei­ta, jois­ta har­va taval­li­nen kulut­ta­ja on tie­toi­nen

Tämän koke­muk­sen myö­tä har­ras­tus läh­ti aivan uusil­le uril­le. Enää eivät mono­po­lin vali­koi­mat riit­tä­neet­kään. Aloim­me raa­ha­ta työ- ja vapaa-ajan mat­koil­ta yhä enem­män kotiin eri­lai­sia pai­kal­li­sia vii­ne­jä, jois­ta etsit­tiin etsit­tiin tie­toa ennen ja jäl­keen mat­ko­jen. Moni­puo­li­set alu­eet eri­lai­si­ne maa­pe­ri­neen, rypä­lei­neen ja val­mis­tus­ta­poi­neen tar­jo­si­vat koko ajan enem­män uusia ja hie­no­ja vii­ni­ko­ke­muk­sia. Tar­jon­ta vai­kut­ti hyväl­lä tapaa loput­to­mal­ta. Oman lisän­sä har­ras­tuk­sel­le antoi jär­ke­vä hinta/laatusuhde, joka yleen­sä peit­to­si mono­po­lin hin­ta­luo­kat men­nen tul­len.

Peracon lii­kei­dea perus­tuu omiin koke­muk­siim­me. Haluam­me haas­taa asiak­kaam­me etsi­mään uusia maku­ja, tut­tu­jen ja tur­val­lis­ten vii­nien ulko­puo­lel­ta. Olem­me valin­neet kaik­ki toi­mit­ta­jam­me hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, käy­mäl­lä hei­dän tiloil­laan. Olem­me mais­ta­neet kaik­ki tuot­teet, kes­kus­te­leet vil­je­li­jöi­den kans­sa hei­dän tuo­tan­to­fi­lo­so­fias­taan. Uskom­me, että mah­dol­li­sim­man luon­non­mu­kai­sel­la tuo­tan­nol­la teh­dään vii­ne­jä, jois­ta voi mais­taa nii­den alku­pe­rän.